Uprawnienia

Uprawnienia:

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) uprawniające do: 

 • wytwarzania, modernizacji i napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych gazu,   
 • wytwarzania, modernizacji i napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych cieczy,   
 • napraw i modernizacji zbiorników ciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,   
 • napraw i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, 
 • modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, 
 • modernizacji i napraw podestów ruchomych, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, dźwigników, wózków jezdniowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.   

 
Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)  uprawniające do wytwarzania poprzez montaż, modernizacje i naprawy:

 • urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich
 • elementów do podtrzymywania stanu technicznego,
 • cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy,
 • cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR,
 • urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem,
 • dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,
 • modernizacji i napraw podestów ruchomych, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych,
 • dźwigników, wózków jezdniowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
   

Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) uprawniające do:

 • naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, 
 • modernizacji zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych, 
 • wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych cieczy o właściwościach palnych.