Uprawnienia

1Uprawnienia:

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) uprawniające do: 

 • wytwarzania, modernizacji i napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych gazu, pdficon large  pdficon large
 • wytwarzania, modernizacji i napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych cieczy, pdficon large  pdficon large
 • napraw i modernizacji zbiorników ciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, pdficon large  
 • napraw i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, pdficon large
 • modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, pdficon large
 • modernizacji i napraw podestów ruchomych, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, dźwigników, wózków jezdniowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych. pdficon large  pdficon large

 
Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) pdficon large uprawniające do wytwarzania poprzez montaż, modernizacje i naprawy:

 • urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich
 • elementów do podtrzymywania stanu technicznego,
 • cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy,
 • cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR,
 • urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem,
 • dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,
 • modernizacji i napraw podestów ruchomych, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych,
 • dźwigników, wózków jezdniowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
   

Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) uprawniające do:

 • naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, pdficon large
 • modernizacji zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych, pdficon large
 • wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych cieczy o właściwościach palnych. pdficon large