Uprawnienia

Uprawnienia:

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) uprawniające do: 

 • wytwarzania, modernizacji i napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych gazu, cieczy   
 • napraw i modernizacji zbiorników ciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych   
 • napraw i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, 
 • modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, 
 • modernizacji i napraw podestów ruchomych, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, dźwigników, wózków jezdniowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.  

 

Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)  uprawniające do wytwarzania poprzez montaż, modernizacje i naprawy:

 • urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich
 • elementów do podtrzymywania stanu technicznego,
 • cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy,
 • cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR,
 • urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem,
 • dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych,
 • modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, schodów
  i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic linotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych, przeciągarek pojazdów szynowych, wyciągów statków, układarek do układania torów,wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszenia i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych
 • dźwigników, wózków jezdniowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
   

Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) uprawniające do:

 • naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, 
 • naprawy i modernizacji żurawi, dźwigników, urządzeń służących do manipulacji kontenerami, podestów ruchomych, dźwigów, wózków jezdniowych podnośnikowych, układnic, suwnic, wciągarek i wciągników, 
 • modernizacji zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych, 
 • wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych cieczy o właściwościach palnych.